+ (381) 23 545 255, +(381) 65 545 255 5

Prim. Mr.med.sci. dr Marinel R. Subu, spec.parodontologije i bolesti usta

Dr Marinel Subu je rođen 1960. godine u Zrenjaninu.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1979/80 godine, a diplomirao 21.V 1985.godine. U toku studija učestvovao je na XXVI  i  XXVII  Kongresu studenata medicine i stomatologije Jugoslavije i pri tom objavio dva samostalna studentska rada.

Pripravnički staž je obavio u Domu zdravlja »Dr Boško Vrebalov« Zrenjanin, gde je zasnovao i stalni radni odnos.

Školske 1986/87 primljen je na postdiplomske studije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U okviru izrade magistarskog rada, proveo je oktobra 1988. godine mesec dana na Klinici za bolesti usta Stomatološkog fakulteta u Beogradu u cilju usavršavanja – inovacije iz oblasti parodontalne hirurgije.
Magistarski rad pod naslovom »LEČENJE INFRAKOŠTANIH PARODONTALNIH DŽEPOVA PRIMENOM IMPLANTATA U KOMPARACIJI SA KLASIČNOM METODOM« odbranio je 23.IV 1992. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Školske 1991/92 godine započeo je specijalističke studije iz oblasti parodontologije i bolesti usta na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na osnovu odluke kolegijuma Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu, a za rezultate postignute u toku obavljanja specijalističkog staža, odobreno mu je skraćivanje specijalističkog staža za tri meseca.
Specijalistički ispit iz specijalističke grane Parodontologije i bolesti usta položio je pred Ispitnom komisijom Stomatološkog fakulteta u Beogradu 01.VII 94. godine, sa odličnim uspehom.

Kao posmatrač prisustvovao je radnom programu na 73. Svetskom kongresu stomatologa u Beogradu septembra 1985. godine, kao i Naučnom simpozijumu oralnih kirurga jugoslavenskih implantologa, Osijek, aprila 1987. godine.

Posterskom prezentacijom svog rada učestvovao je u naučnom programu na 81. Svetskom kongresu stomatologa FDI-’93 u Geteborgu, Švedska , avgusta 1993. godine.

Takođe, posterskom prezentacijom svoja dva rada, učestvovao je u naučnom programu na 86. Svetskom kongresu stomatologa FDI –98 u Barseloni, Španija, oktobra 1998. godine.

U periodu nakon završetka Stomatološkog fakulteta objavio je dvadeset šest stručnih i naučnih radova, od kojih dvadeset iz problelematike parodontologije i oralne medicine.

Pored toga, održao je i dvadeset šest stručnih pozivnih predavanja.

Privatnu specijalističku stomatološku praksu obavlja u sopstvenoj ordinaciji »Dr Subu«,
osnovanoj 1992. godine, zajedno sa ocem koji je primarijus i specijalista stomatološke protetike kao i sa ostalim spoljnim stručnim saradnicima.

Na osnovu navedenih stručnih referenci i aktivnosti, Ministarstvo za zdravlje Republike Srbije dodelilo mu je dana 22. decembra 2000. godine naziv primarijus.

Predmet »Parodontologija i oralna medicina« od školske 2001. / 2002. godine predaje u srednjoj medicinskoj školi u Zrenjaninu.

Odlukom Univerziteta u Novom Sadu, postaje asistent za predmet »Složeni sistemi u medicini« na Tehničkom fakultetu »Mihajlo Pupin«, Zrenjanin, godine 2001. do 2003.

Kao jedini predstavnik stomatološke prakse, na teritoriji opštine Zrenjanin, ulazi u Nacionalni projekat katalogizacije 6000 malih i srednjih preduzeća Republike Srbije. Podaci će biti štampani u godišnjem izveštaju Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, januara 2006. godine.

Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, dodelilo mu je dana o6. marta 2013. U Novom Sadu, zahvalnicu u znak priznanja za uspešan rad u okviru delatnosti Društva

Članstvo u domaćim i inostranim stručnim udruženjima:

Od 2010.- Predsednik nadzornog odbora,
Serbian Association of Dental Implantologist – EDI

Od 2005.- 2013. Predsednik Privatne stomatološke / lekarske komore Zrenjanin.

Od 2002. – godine, član predsedništva Sekcije za parodontologiju SLD-a,
članice evropske Parodontološke akademije.

Od 2001.- 2005. odgovoran za stručni i naučni rad Privatne lekarske komore Zrenjanin.

Od 1996. – godine, član Balkanske asocijacije stomatologa.

Od 1996. do 2000. i za drugi mandat od 2000. do 2004. godine,
član predsedništva Sekcije za bolesti usta i zuba SLD-a.

Od 1994. – godine, član Federation Dentaire Internationale (World Dental Federation).

Od 1992. – 94. godine, sekretar stomatološkog aktiva , SLD-a – DL Vojvodine,
regiona Srednji Banat.

Od 1992. – godine, član Privatne lekarske komore Zrenjanin.

Od 1992. – godine, član istraživačko-razvojne (naučne) jedinice Zdravstvenog centra,
Zrenjanin.

Od 1985. – godine, član Srpskog Lekarskog Društva (SLD).

Suorganizator i domaćin redovnog sastanka Srpskog lekarskog društva,

Sekcija za bolesti usta i zuba sa oralnom hirurgijom
i
specijalistička stomatološka ordinacija »Dr Subu«

Intersekcijskog stručnog sastanka

Petak, 13 časova,
1997.VI 06.
Svečana sala SO Zrenjanin,

tema:
»PROBLEMI I MOGUĆNOSTI TERAPIJE TREĆEG MOLARA«